Missie en visie

Ieder mens heeft het recht zijn leven te leven zoals hij dat wil. Iedereen heeft recht op een goed bestaan, op warmte en op veiligheid, op kwaliteitsvolle relaties met anderen.

Voor mensen met een beperking is het moeilijk om dit zelfstandig waar te maken.

Alderande Wonen helpt hen om een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Dat iedereen meedoet in de samenleving, dat is wat we willen. We kijken en luisteren bijzonder goed naar wat cliënten kunnen, en wat hun wensen zijn. Vaak is dat meer dan ze zelf denken.

De organisatie van de ondersteuning op het vlak van Wonen, Werken en Vrije tijd houden we kleinschalig en begrijpbaar, op maat van de mensen voor wie we werken.

We werken professioneel, met de financiële steun van de Vlaamse overheid. Maar de inzet van tientallen vrijwilligers geeft een extra dimensie aan het leven van onze bewoners. Dat is uniek en onvervangbaar.

Oog voor ontwikkelingskansen van personen met een beperking

Alderande ondersteunt volwassenen met een beperking bij het innemen van een volwaardige plaats in onze samenleving. We benadrukken de ontwikkelingskansen, de mogelijkheden van elke persoon die op ons een beroep doet en erkennen zijn beperkingen. Uitgangspunt en richtingswijzer bij ons handelen is de hulpvraag van de cliënten We luisteren naar hun verhaal en naar het verhaal van de personen die zij belangrijk vinden in hun leven. We proberen goed te vatten welke individuele zorgvraag aan ons gesteld wordt en zoeken naar een zo specifiek mogelijk antwoord. Dit antwoord is geïnspireerd door ons respect voor de eigenheid en het persoonlijk verlangen van de cliënten. Het is tevens een uitnodiging aan de cliënten om een open dialoog aan te gaan met hun netwerk en met onszelf als begeleiding.

In dialoog met de cliënten, hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers

In onze begeleiding willen we een duidelijke plaats geven aan de unieke en onverbrekelijke band tussen de cliënten en hun familie, hun sociaal netwerk. Deze unieke verbondenheid willen we leren kennen en bespreekbaar maken: elke cliënt draagt immers zijn eigen geschiedenis mee. We zoeken naar een vorm waarin de cliënt de band met zijn ouders/familie/vertrouwenspersonen actueel gestalte kan geven, onder meer door hun contacten, het zorg dragen voor elkaar, het kunnen spreken over deze relatie(s)...

Binnen Alderande doen we een beroep op professionele medewerkers enerzijds, op vrijwilligers anderzijds. Vrijwilligers zien we als bruggenbouwers naar de samenleving. Samen met de professionele medewerkers schrijven zij vanuit hun engagement en inzet het verhaal van de organisatie.

Inspraak en creativiteit

Om de aangegeven opdracht waar te maken, creëren we in de organisatie een werkklimaat van openheid en betrokkenheid. We installeren een werking met inspraak- en overlegstructuren, waar ruimte is voor initiatief en waar de werking kritisch en permanent bevraagd mag worden. We bieden groei- en realisatiekansen aan medewerkers en vrijwilligers. We hebben oog voor permanente vorming, en dit vanuit een creatieve en dynamische organisatie. We werken binnen een ruimere maatschappelijke context.

Samenwerking en solide financiële basis

We hebben een sterk geloof in samenwerkingsverbanden om zo de hulpverlening te optimaliseren. Op regionaal en gewestelijk niveau werken we samen met andere voorzieningen en instanties. Een gezond en transparant financieel beleid is een belangrijke bekommernis, dit vanuit een respect voor cliënten en alle betrokken medewerkers.

Het verhaal van Alderande zal nooit af zijn en zal steeds herschreven worden.

Samenwerking